Denne artikkel er ment som en forklarende gennemgang af inkassolovens § 10 samt dennes konsekvenser for rykkerskrivelser, inkassoomkostninger, inkassosalærer og inkassoprocessen generelt. Artiklen er ikke skrevet af advokat.

Af inkassoloven § 10 fremgår:

”Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.”


Inkassoloven § 10, stk. 1

Inkassoloven § 10, stk. 1 siger, at før der kan iværksættes inkassoskridt, skal kravet rettes skriftligt mod skyldner. Man kan altså ikke sende en sag til inkasso jf. inkassolovens § 10, førend der er fremsendt en påkravsskrivelse der opfylder betingelserne i inkassolovens § 10, stk. 3, og den nævnte frist er overskredet. Det kan fx være en faktura. Hvis påkravet ikke opfylder de formelle betingelser, kan kravet ikke inddrives via inkasso. Det er derfor en god idé at du tilmelder dig HornskovVindbergs professionel rykkerservice. På den måde skal du blot fremsende fakturaen til os, så snart den ikke bliver betalt, og så ordner vi resten.


Inkassoloven § 10, stk. 2

Inkassoloven § 10, stk. 2 angiver hvilke oplysninger, påkravsskrivelsen til skyldner skal indeholde. Det fremgår, at den skal indeholde en tydelig angivelse af alle oplysninger, som er nødvendige for at skyldner kan bedømme fordringen. Det betyder de oplysninger som er nødvendige for, at skyldneren dels kan identificere kravet, dels kan opgøre kravet og dels kan bedømme, om kravet er retmæssigt.

Kreditors og skyldners navn og adresse skal altid angives. Skrivelsen skal også indeholde præcise oplysninger om det forhold, som kravet støttes på. Herfra kan der, afhængigt af om der er tale om inddrivelse af pengekrav eller tilbagelevering af en genstand, være forskel på, hvilke oplysninger der skal angives.


Ved et pengekrav

For at en påkravsskrivelse om betaling af et pengekrav kan opfylde betingelserne i inkassolovens § 10, stk. 2 betingelser, skal kravet være specificeret i hovedstol og renter. Hvis der er tale om flere forskellige gældsposter fra samme skyldner til samme kreditor, skal de angives hver for sig. Grundlaget for renteberegningen skal ligeledes angives. Der skal oplyses om den anvendte rentesats, fra hvilken dato renterne er beregnet osv., således at skyldner kan sikre sig, at der fx ikke opkræves forældede renter. Dette gælder både for kreditrenter og morarenter.

Selve beregningen af renter er reguleret i renteloven. Når man angiver de påløbne renter, skal der oplyses, hvilket rentebeløb skyldner skal betale, og når man oplyser om fremtidige renter, er det tilstrækkeligt at angive rentesatsen.


Ved tilbageleveringskrav

For at en påkravsskrivelse om tilbagelevering af en fysisk genstand kan opfylde betingelserne i inkassolovens § 10, stk. 2, er det vigtigste, at skyldner ud fra oplysningerne kan identificere selve genstanden. Endvidere skal man redegøre for, hvorfor genstanden skal tilbageleveres. Det vil sige er lejeperioden udløbet, har skyldner misligholdt aftalen eller lignende.

Inkassoloven § 10, stk. 2 er også til dels indsat i loven for at hjælpe inkassobureauerne (os) med at vurdere din sag og rådgive dig bedst muligt. Hvis skyldner gør indsigelser imod kravet og dermed overfører sagen fra inkasso til den almindelige retsproces eller småsagsprocessen, gør inkassoloven § 10, stk. 2, at vi hurtigere og mere præcist kan rådgive dig om sagens videre forløb.


Inkassoloven § 10, stk. 3

Af inkassoloven § 10, stk. 3 fremgår den korteste frist der kan fastsættes for betaling. Fristen har til formål at give skyldner mulighed for at betale eller fremsætte indsigelser og dermed foregribe yderligere inkassoskridt. Hvis skyldner fremsætter indsigelser, skal sagen som udgangpunkt sættes i bero, inden vi har haft mulighed for at vurdere indsigelserne nærmere.

Fristen regnes fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.