Denne artikel har til formål at gennemgå inkassosagens forløb, og vil gennemgå en sags udvikling fra den indgives til inkasso og indtil den er sluttet.

De konkrete emner i artiklen er gennemgået generelt. For en mere uddybende gennemgang af konkrete emner henvises til mere specifikke artikler på hornskovvindberg.dk.


Den første rykkerproces

Det første, der normalt sker i en inkassosag er, at kreditor selv igangsætter en rykkerproces. Denne proces er mere eller mindre systematiseret, og skal overholde en række krav. Der er blandt andet begrænsninger i pålæggelsen af rykkergebyrer samt generelle regler i forhold til inkassolovens § 10.


Egen inkasso eller fremmed inkasso

Hvis kreditor ikke har ønsket selv at bruge tid på rykkerprocessen, og ikke har tilmeldt sig rykkerservice hos HornskovVindberg, må kreditor nu forholde sig til, hvad der skal ske med den skyldner, der nægter at betale.

Nogle kreditorer vælger at tage sagen til egen inkasso og forsøge at gennemføre inkassosagen selv, mens andre på dette punkt vælger at overgive sagen til et inkassobureau som HornskovVindberg.


Efter vi får sagen

Når sagen bliver overdraget til os, skal du som kreditor ikke længere bekymre dig om den. Dette gælder, uanset om du selv først har brugt tid på rykkerskrivelse, eller blot har ønsket at få løst problemet gratis allerede fra skyldners manglende betaling. Dette gælder for alle medlemmer af HornskovVindberg.


Udenretlig inkasso

Vores første skridt vil normalt være at sende en rykkerskrivelse til kreditor, der overholder de generelle regler for rykkerskrivelser og ligeledes opfylder betingelserne for inkassovarsel i inkassolovens § 10. Dette er det første skridt i den udenretlige inkasso. Vi vil i samme forbindelse undersøge om skyldner har indsigelser imod kravet, som i så fald skal behandles som en småsag, i stedet for inkasso.

Såfremt der ikke er indsigelser imod kravet, og såfremt skyldner ikke betaler indenfor 10 dage efter at have modtaget rykkerskrivelsen fra HornskovVindberg, bliver den egentlige inkassoproces indledt. Der bliver fremsendt en inkassovarsel til skyldner indeholdende oplysninger om inkassogebyrer og en advarsel om, at manglende betaling vil medføre, at sagen forsøges tvangsinddrevet via retten.


Indenretlig inkasso

Såfremt gælden stadig ikke betales, vil sagen, efter aftale med kreditor, blive overdraget til retten. Det gør vi både for at forsøge at inddrive pengene, men også for at afbryde forældelsen af kravet.

For at kunne tvangsinddrive et krav via fogedretten, skal vi bruge et såkaldt ”fundament”. Dette fundament er det grundlag, hvorudfra fogedretten skal tvinge skyldner til at betale, eller foretage udlæg i skyldners ejendom.

Dette fundament kan opnås på 3 måder:

  1. Hvis kravet er på over 50.000 kr., skal der opnås en dom over skyldner ved domstolen. Et inkassobureau må ikke føre denne sag selv, og den vil derfor blive henvist til en advokat. Her kan særligt anbefales Advokat Erik Bo Rasmussen, som samarbejder med HornskovVindberg.
  2. Hvis kravet er på eller under 50.000 kr., og vi må forvente, at skyldner har indsigelser mod kravet, skal sagen behandles som en småsag. Disse sager fører HornskovVindberg for dig under de regler, som du kan læse om under ”småsager”.
  3. Hvis kravet er på eller under 50.000 kr., og vi ikke forventer at skyldner har indsigelser mod kravet, kan sagen tages direkte til fogedretten via et betalingspåkrav.

Når vi har fundamentet for tvangsfuldbyrdelsen, kan dette ske via fogedretten. Dette sker enten ved at HornskovVindberg sender en fogedrekvisition til fogedretten med anmodning om at der bliver indkaldt til et fogedmøde, eller ved at en sag under den forenklede inkassoproces automatisk overgives til fogedretten.


Sagen i fogedretten

Når vi har opnået et fundament, som fx en dom, sendes sagen til behandling i fogedretten. Formålet med denne behandling er, at få fogedretten til at tvangsfuldbyrde kravet, altså at tvinge skyldner til at betale, eller foretage udlæg i skyldners ejendom.

Som kreditor skal du være opmærksom på, at du ikke har nogen pligt til at sende en sag til tvangsfuldbyrdelse. Det fundament, som vi nu har skaffet dig, forældes først efter 10 år (mod de normale 3 år for kravet inden der kom et fundament), og hvis skyldner p.t. intet ejer, kan det derfor være en fordel at lade kravet vente i en periode.

Selve tvangsfuldbyrdelsen sker ved, at både skyldner og kreditor bliver indkaldt til et møde i fogedretten. På dette møde drøftes skyldners økonomiske og personlige forhold for at få afklaret, hvordan gælden kan betales.

Der kan som eksempel foretages udlæg i en række af skyldners ejendele, ligesom pengebeløb kan tages til udbetaling.

Såfremt skyldner ikke møder op til dette møde, vil man enten køre ud til skyldners adresse, eller få skyldner politifremstillet. Politifremstilling betyder, at skyldner anholdes inden næste fogedmøde og bliver fremstillet af politiet.


Hvis skyldner ikke kan betale?

Man kan ikke klippe håret af en skaldet. Såfremt skyldner efter den ovenstående fogedproces stadig ikke har betalt, har man som kreditor desværre ikke rigtig flere muligheder for at gennemtvinge kravet. Som kreditor kan man så vælge at afskrive sagen som et skattemæssigt fradragsberettiget tab eller henlægge sagen i noget tid.

Sagen kan bringes for fogedretten hver 6. måned, og hver gang den bringes for, vil forældelsesfristen på 10 år starte forfra. Kravet inklusive en ret høj forrentning vil derfor kunne gøres gældende overfor skyldner for tid og evighed, såfremt man er opmærksom på forældelsesdatoen.

NY KLIENT?

Klik her for at komme igang

Gør din kunde indsigelser imod dit krav og er kravet på under 50.000 kr.?
Så har du en småsag.

Indtast din e-mail her, og vi sender dig en mail med en gratis vurdering af din sag. Så ved du, hvor du står.