Alle virksomheder, både store og små, kan bruge store mængder tid på at rykke klienter for betaling af deres regninger. I mange tilfælde har skyldneren ikke betalt trods klientens egne rykkere. Fra lovgivers side har man derfor besluttet, at det er mest fair, at skyldner tillige skal kunne pålægges at betale et beløb som kompensation for de udgifter, du som kreditor har til, at få fordringen inkasseret.

Inkassoomkostningerne/inkassosalæret er det beløb, som skyldner skal betale for at dække de omkostninger, du som kreditor har ved at få os til at inkassere dine penge. Idet du ikke faktisk skal betale os for inkassosagen, før du får dine penge og får det tilsvarende beløb fra skyldner, er inkassosalæret reelt 0 kr. - og det er derfor gratis for dig som medlem af HornskovVindberg at få inddrevet dine penge.

Det inkassosalær du skulle betale bliver altså betalt af skyldner!


Inkassoomkostninger og inkassosalær ved en bestridt fordring?

Der har i lang tid været diskussion om, hvorvidt man kan pålægge inkassoomkostninger og inkassosalær på en fordring, hvis skyldner bestrider denne (altså kommer med indsigelser og oplyser, at han grundet disse indsigelser ikke vil betale). Domstolene har ved en række nyere afgørelser fastslået, at dette godt kan lade sig gøre trods indsigelserne.

Dette er dog ikke ubetinget korrekt. Der kommer situationer, hvor det ikke længere må anses som rimeligt at pålægge udenretlige inkassoomkostninger og derved opkræve inkassosalær, når der er kommet indsigelser, der gør, at sagen må afklares som småsag eller ved en almindelig retssag. Hvis der er tale om et krav på 50.000 kr., eller mindre, kan dette løses let og billigt via småsagsprocessen.


Sondringen imellem udenretlige inkassoomkostninger (inkassosalær) og omkostninger fastsat efter landsretspræsidenternes vejledende takster

Da den ”nye” § 9 a i renteloven blev vedtaget, skabte det en del forvirring om, hvilke inkassoomkostninger skyldner kan pålægges at betale, og denne forvirring er stadig ikke rigtigt afklaret. Tidligere kunne man blot slå op i landsretspræsidenternes vejledning og takstmæssigt fastsætte inkassosalæret. I dag er det ikke blot ét, men to sæt regler, hvor af det ene faktisk er opdelt i yderligere to dele. Det gør heller ikke overblikket nemmere, at det ene kaldes inddrivelsesomkostninger, mens det andet kaldes inkassoomkostninger.

I det følgende vil jeg gennemgående anvende betegnelserne ”inkassosalær”, ”inkassoomkostninger” og ”inddrivelsesomkostninger” om den samme ting – det beløb, der kan pålægges skyldner at betale for inddrivelsen.


I dag arbejder vi med tre takster:

  1. De udenretlige inkassoomkostninger (inkassosalær) som igen opdeles i fremmed-inkassoomkostninger og egen-inkassoomkostninger.
  2. De indenretligt fastsatte omkostninger efter landsretspræsidenternes vejledende takster. De indenretligt fastsatte inkassoomkostninger dækker alt arbejde udført i hele inkassosagens forløb, altså fra sagen modtages og oprettes hos HornskovVindberg, og indtil sagen er endeligt afsluttet - inklusiv eventuelt arbejde i forbindelse med retslig behandling. De udenretlige inkassoomkostninger dækker kun de udenretlige inddrivelsesskridt, der er foretaget, herunder vores kontakt til skyldner. Der er således et overlap, mellem hvilket arbejde de to slags omkostninger dækker over.

Ad 1) Det udenretlige inkassosalær/de udenretlige inkassoomkostninger

Dette begreb dækker kun over de udenretlige omkostninger. Det betyder altså, at så snart der kommer en domstol ind i billedet, enten fordi der indgives stævning, eller vi fremsender et frivilligt forlig eller gældsbrev direkte til fogedretten, skal der tillægges omkostninger efter retsplejelovens almindelige regler.

Med udenretlige omkostninger/inkassosalær tænkes på de omkostninger, der er ved ting som rykkerskrivelse, udarbejdelse af frivillige forlig, administrering af afdragsordninger, korrespondance med skyldner osv. Det omfatter således ikke udtagelse af stævning, og det omfatter ikke forberedelse af eller møde for fogedretten. For dette pålægges skyldner yderligere omkostninger.

Dette inkassosalær påløber både, hvis sagen overdrages til HornskovVindberg til inkassering (fremmed inkasso), og hvis du selv vælger at tage sagen til inkasso (egen inkasso).

Dette inkassosalær ved fremmed inkasso påløber sagen ved overdragelse af sagen til HornskovVindberg, og når den første rykker afsendes herfra. Hvis skyldner betaler beløbet få dage efter at have modtaget den første rykker, skal skyldner ligeledes betale inkassosalæret.


Betingelser for at pålægge udenretlige inkassoomkostninger/inkassosalær

Udenretlige inkassoomkostninger og inkassosalær kan kun kræves, hvis der forinden er sendt en skrivelse til skyldner med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inkassoomkostninger. Dette opfylder betingelserne i inkassolovens § 10.

Vær opmærksom på, at det altså ikke er nok at skrive, at ”såfremt betaling ikke sker indenfor 10 dage fra datering, vil sagen blive overdraget til inkasso”. Der skal specifikt stå, at der påløber yderligere omkostninger.

Hvis du ønsker at slippe for arbejdet med rykkerskrivning af dine fakturaer og vil sikre dig, at rykkerne opfylder lovens betingelser, samt sikre kundernes betaling, bør du tilmelde dig HornskovVindbergs rykkerservice nu.


Størrelsen af inkassoomkostningerne/inkassosalæret

Det fremgår af rentelovens § 9 a, stk. 1, at der kan opkræves rimelige og relevante inkassoomkostninger/inkassosalærer. Justitsministeren har i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 fastsat nærmere regler for, hvilke udgifter fordringshaver kan kræve betalt efter stk. 1. Efter bekendtgørelsen kan:

”...fordringshaver kræve, at skyldner betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger i overensstemmelse med reglerne i §§ 3 og 4, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke berer på skyldnerens forhold.”


Af bilag 1 og 2 til inkassoloven fremgår det, at beløbstaksterne for inkassoomkostninger og inkassosalær for fremmed-inkasso p.t. er:

Fordringer fra - til Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 - 1.000 kr.400 kr.
1.001 - 2.500 kr. 700 kr.
2.501 - 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 - 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 - 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 - 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 - 100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 - 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 - 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. og op 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Og for egeninkasso er:

Fordringer fra - til Inkassobeløb (inkl. moms)
0 - 1.000 kr. 250 kr.
1.001 - 2.500 kr. 450 kr.
2.501 - 5.000 kr. 550 kr.
5.001 - 10.000 kr. 750 kr.
10.001 - 25.000 kr. 1.000 kr.
25.001 - 50.000 kr. 1.200 kr.
50.001 - 100.000 kr. 1.600 kr.
100.001 - 250.000 kr. 2.200 kr.
250.001 - 500.000 kr. 3.650 kr.
500.001 kr. og op 3.650 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Bemærk, at satserne for fremmed inkasso er eksklusiv moms, mens de for egen inkasso er inklusiv moms.


Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldners side.

I praksis bruges disse maksomkostninger som standarttakster, hvilket accepteres af domstolene.


Ad 2) Inkassoomkostninger/inkassosalær fastsat indenretligt

Skyldner kan ligeledes pålægges at betale for det arbejde, der udføres ved inddrivelsen, jf. retsplejelovens § 312/316. Retten skal således vurdere, hvad der er et passende beløb til dækning af disse omkostninger. I praksis tildeles dette efter landsretspræsidenternes vejledende takster.

du kan læse meget mere om inkasso og tilmelde dig inkasso her!