Gå Til:

 1. Generelt
 2. Grundlæggende betingelser
 3. Driftsmidler og skibe
 4. Bygninger og installationer mv.
 5. Goodwill og andre immaterielle rettigheder mv.

1. GENERELT

Denne artikel er skrevet med "almindelige" mennesker for øje, og er derfor ikke alene tiltænkt brug for advokat.

Skattemæssig afskrivning betyder, at værdifald på anlægsaktiver med begrænset levetid hvert år tages til udgift i regnskabet og fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

I modsætning hertil står regnskabsmæssige afskrivninger, der har til formål at give et mere retvisende billede af aktiverne i årsregnskabet. Der er derfor ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de skattemæssige afskrivning og den faktiske økonomiske forringelse.

Efter SL § 6, litra a, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages ”driftsomkostninger …, derunder ordinære afskrivninger”.

Selvom den generelle hjemmel findes i SL § 6, litra a, reguleres skattemæssige afskrivninger alene af afskrivningsloven (AL).

Der er flere måder at afskrive på, fx progressive afskrivninger, lineære afskrivninger og forskudsafskrivninger.

Udover de grundlæggende betingelser herunder, er det også en betingelse, at aktivet undergår en værdiforringelse. Der kan således ikke afskrives på antikviteter og lignende, der efter deres art og anvendelse ikke udsættes for værdiforringelse. Dog kan kunstantikviteter godt, jf. AL §§ 44A og 44B.


2. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER, AL § 1

De grundlæggende betingelser står i AL § 1:

 1. Aktivet skal anvendes erhvervsmæssigt
 2. Kun ejer af aktivet kan afskrive

AD 1: Erhvervsmæssig anvendelse

Der kan således ikke afskrives på privat benyttede aktiver.

Man behøver ikke være selvstændigt erhvervsdrivende. Også lønmodtagere kan afskrive, men kun på aktiver, der er anskaffet for at lønmodtageren kan erhverve sin lønindkomst.


AD 2: Ejerskab

Der tages udgangspunkt i det civilretlige ejerskabsbegreb, men der kan være undtagelser, som hvis det på baggrund af en realitetsbedømmelse må antages, at der alene er tale om et formelt ejerskab. Så nægtes den formelle ejer afskrivningsret. Et eksempel herpå kan være de såkaldte ”sale and lease back”-konstruktioner.

Der redegøres for praksis i LV E.C.1.1.2.


3. DRIFTSMIDLER OG SKIBE, AL KAP. 2

Hjemmel i AL kapitel 2.

Man sondrer mellem udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe (AL §§ 5-10) og delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe (§§ 11-13). Det afgørende er ejerens brug, da det er ham, der kan afskrive.


Hvilke aktiver kan der afskrives på:

Efter AL § 2, kan der afskrives på ”maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe”


AD Driftsmidler:

Driftsmidler er anlægsaktiver til løbende anvendelse i en erhvervsmæssig drift.

Afgrænsningen er navnlig relevant mellem omsætningsaktiver, der er omfattet af varelagerloven og driftsmidler omfattet af afskrivningsloven, idet der ikke kan afskrives på varelagre.

Det er en konkret vurdering på baggrund af mantraen: ”Er den beregnet til at sælge videre?” – hvis ja, så kan der ikke afskrives, for så er det varelager.

DOM: TFS 1990.390 LSR (Demonstrationsbiler hos autoforhandler)

DOM: LSRM 1982.8 (Udstillingskøkkener)

I begge domme udtalte Landsskatteretten, at varer, der er beregnet til udstilling og ikke videresalg, kan afskrives.

Desuden kan EDB-software afskrives, også selvom der kun er købt en tidsubegrænset softwarebrugerlicens (altså en fravigelse af ejerskabsbetingelsen af praktiske grunde). EDB-software kan altid straksafskrives.


Hvornår kan der afskrives:

Anskaffelsestidspunktet er afgørende for, hvornår afskrivning kan påbegyndes, jf. AL § 3.

Der er 4 kumulative betingelser:

 1. Driftsmidlet eller skibet skal være leveret...
 2. til en igangværende virksomhed,
 3. bestemt til at indgå i virksomhedens drift, og
 4. færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

AD 1: Leveret:

”Levering” følger købelovens definition, jf. KBL §§ 9-13.


AD 2: Igangværende virksomhed:

Den skattepligtige skal have påbegyndt erhvervsmæssig virksomhed senest det år, hvori afskrivningen ønskes foretaget.


AD 3: Indgå i virksomhedens drift:

Driftsmidlet eller skibet skal være anskaffet med det formål at indgå i virksomhedens drift.

Hvis det fx fremgår af konkrete forhold, at aktivet inden kort tid skal videresælges eller indgå i byttehandel, kan der ikke afskrives.


AD 4: KAN indgå i driften:

Aktivet skal være i en sådan færdiggjort eller færdigmonteret stand, at det overhovedet kan indgå i driften.


Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe

UP: Afskrivning efter saldoprincippet
U1: Straksafskrivning, jf. AL § 6
U2: Visse store skibe til rederivirksomhed på 20 tons eller derover skal afskrives særskilt
U3: Visse store driftsmidler med lang levetid skal afskrive særskilt, jf. AL § 5C, stk. 1
U4: Infrastrukturanlæg skal afskrives særskilt


AD Saldoprincippet

Afskrivning på en samlet saldo for virksomheden (AL § 5, stk. 1). Der opgøres ét afskrivningsgrundlag (saldoværdien) og der afskrives så med højst 25 % om året, jf. AL § 5, stk. 3 (man kan vælge en mindre sats, hvis man vil).

Hvis der er kr. 12.300 (2010) eller mindre tilbage på saldoen, kan resten afskrives fuldt ud.

Anskaffelsessummer på ting, der skal afskrives og som er købt i indkomstårets løb, tillægges saldoværdien, og salgssummer fratrækkes. Tillige kan vedligeholdsudgifter fratrækkes, mens forbedringsudgifter tillægges.


AD Straksafskrivning

Visse ting kan straksafskrives. De skal opfylde mindst 1 af følgende betingelser:

 1. Driftsmiddel med fysisk levealder på = 3 år
 2. Driftsmiddel med anskaffelsessum på = 12.300 kr. (2010)
 3. Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed
 4. EDB-software

De andre undtagelser til UP er mindre interessante og gennemgås ikke.

Der kan ikke afskrives i det indkomstår, hvor virksomheden sælges eller i øvrigt ophører.


Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe

Også kaldet ”blandede aktiver” skal afskrives særskilt for hvert enkelt aktiv, jf. AL § 11, stk. 1.

Hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig eller privat anvendelse er en konkret vurdering. Kapitalselskaber kan definitorisk aldrig eje et blandet aktiv, fordi de ikke kan agere privat.

UP: Det er afgørende, hvilket type aktiv der er tale om, men reglerne ligner meget dem for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede aktiver. Fx højst afskrivning med 25 % for aktiver omfattet af AL § 5, stk. 1. U1: Anskaffelsessum eller restsaldo = 12.300 kr. (2010) U2: Den del af anskaffelsessummen der svarer til den erhvervsmæssige del af benyttelsen kan straksafskrives.

Der kan ikke afskrives i det år, hvor aktivet sælges.


4. BYGNINGER OG INSTALLATIONER I DISSE, AL KAP. 3

Hvilke aktiver kan der afskrives på:

Bygninger og installationer i disse


AD Bygninger, jf. AL § 14:

Definition: Der er ingen definition af en bygning i loven. Derfor underlægges begrebet en naturlig fortolkning. af den grund er bl.a. også golfbaner omfattet.

HR: Alle erhvervsmæssigt benyttede bygninger< br /> U1: Bygningen anvendes til kontorformål, jf. stk. 2, nr. 1
U2: Bygningen anvendes til virksomhed som pengeinstitut, bank og lign, jf. stk. 2, nr. 2
U3: Bygningen anvendes til drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger hvor der sker postsortering med industrielt præg, jf. stk. 2, nr. 3
U4: Bygningen anvendes til beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller, campinghytter og lign., jf. stk. 2, nr. 4
U5: Bygningen anvendes til hoteller og plejehjem og opdelt i ejerlejligheder, jf. stk. 2, nr. 5
U6: Bygningen anvendes til hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker etc., jf. stk. 2, nr. 6


AD Installationer, jf. AL § 15

Definition: Aktiver, der har en fastere tilknytning til bygningen og tjener denne som sådan. Eksempler: indretning til opvarmning, elevatorer, rulletrapper og ventilationsanlæg.

Hvis installationerne er installerede i fuldt afskrivningsberettigede bygninger, afskrives de sammen med bygningen, ellers særskilt.


Hvornår kan der afskrives:

Fra og med anskaffelsesåret, jf. AL § 17. Der er to kumulative betingelser i § 16:

 1. Bygningen/installationen skal være erhvervet (bindende) eller opført (fuldført) og
 2. Bygningen/installationen skal benyttes erhvervsmæssigt

Der kan ikke afskrives i de år, hvor bygningen sælges, nedrives, eller erhvervsmæssig virksomhed ikke har fundet sted.

Der afskrives med op til 4 % af anskaffelsessummen årligt, dog højere hvis særlige forhold (forventning om særlig fysisk påvirkning til værdiforringelse).


Genvundne afskrivninger / tabsfradrag:

Genvundne afskrivninger er når man sælger noget, man har afskrevet på enten med tab eller gevinst. Begge dele skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


5. GOODWILL OG ANDRE IMMATERIELLE AKTIVER

AL § 40, stk. 1-5 indeholder reglerne.


Generelle regler

Erhverver kan afskrive fuldt ud i anskaffelsesåret, men ikke i afståelsesåret.

For overdrageren medregnes fortjeneste og tab på salg af goodwill og andre immaterielle aktiver ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 40, stk. 6.


Goodwill

Definition: LV E.I.4.1.1. Goodwill i skattemæssig sammenhæng kan kun være tilknyttet virksomheder og altså ikke til personer. Goodwill er ifølge definitionen ikke fx beliggenhedsgoodwill.

Der kan kun afskrives på erhvervet goodwill, og altså ikke goodwill som en virksomhed har oparbejdet.

Afskrivning kan ske fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen. Det er altså en slags afvigelse fra det almindelige princip, hvorefter afskrivningen er betinget af en igangværende erhvervsmæssig benyttelse af aktivet.

Goodwill kan afskrives på grundlag af anskaffelsessummen med 1/7 årligt.


Inkasso

Du kan læse mere om inkasso, inkassosagens gang og reglerne for inkasso ved at følge disse links.